Skip to content

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL2)

Beste Relatie,

Vorige week is het loket opengegaan voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL2) over het 4e kwartaal 2020. De spelregels voor TVL2 lijken sterk op die van de eerste tegemoetkoming voor uw vaste lasten, waar u in de zomermaanden een beroep op kon doen. Maar, een belangrijk verschil is dat TVL2 open staat voor (bijna) elke ondernemer, terwijl TVL1 alleen openstond voor ondernemers in specifieke sectoren.

Verder zijn er dit kwartaal toeslagen voor de horeca en is er een regeling voor de zwaar getroffen evenementenbranche.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
TVL2 biedt, zoals de naam al belooft, een tegemoetkoming in uw vaste lasten. Wordt u dit kwartaal geconfronteerd met meer dan 30% omzetverlies in vergelijking met het 4e kwartaal van 2019, en voldoet u aan de overige voorwaarden, dan kunt u een beroep doen op de tegemoetkoming.

Wie kan er geen beroep doen op TVL2?
TVL2 staat niet open voor de volgende organisaties: holdings, krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen.


Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor TVL2?
Voor TVL2 gelden de volgende voorwaarden:

  • uw organisatie stond op 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • u heeft maximaal 250 medewerkers
  • uw omzetverlies in het 4e kwartaal 2020 is groter dan 30% in vergelijking met het 4e kwartaal van 2019
  • uw vaste lasten (anders dan personeelskosten) zijn in het 4e kwartaal ten minste € 3.000
  • uw bedrijf moet ten minste één andere vestiging hebben dan uw privéadres. Deze regel geldt niet voor horecaondernemers en voor de ambulante handel
  • u bent niet failliet verklaard, hebt geen surseance van betaling aangevraagd en hebt geen schuldsanering (WSNP) aangevraagd

Hoe hoog is de vergoeding?
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw omzet, uw omzetverlies en de branche waarin u actief bent. Voor TVL2 geldt de volgende formule om uw tegemoetkoming te kunnen bepalen:

(Verwacht) omzetverlies in geld x Percentage vaste lasten x 50%

Het Percentage vaste lasten is afhankelijk van de (hoofd) SBI-code waaronder u bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat percentage is voor elke bedrijfstak anders. Voor de horeca (eet- en drinkgelegenheden) is dat 25%, voor hotels 40%, voor partyverhuurbedrijven 35%, voor drukkerijen 23%. U vindt het percentage dat op uw onderneming van toepassing is via de adviestool op de website van het RVO (klik hier).

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: verwacht u als restauranthouder in het 4e kwartaal twee ton minder omzet te gaan draaien, dan heeft u recht op een tegemoetkoming van € 25.000, namelijk € 200.000 maal 25% maal 50%.

De tegemoetkoming onder TVL2 bedraagt maximaal € 90.000.

Voorschot
U ontvangt eerst een voorschot van 80% van het hierboven berekende bedrag. Na indiening van de afrekening, in de loop van 2021, ontvangt u, afhankelijk van uw werkelijke omzetverlies, een nabetaling, of moet u een deel (of de hele tegemoetkoming, als uw omzetverlies toch kleiner is dan 30%) terugbetalen.

Een toeslag voor de horeca
Wij hopen dat u de horeca in uw omgeving steunt door geregeld een bestelling bij hen te plaatsen. Uiteindelijk hebben we er met elkaar belang bij dat ook de horeca deze crisis overleeft. Ook uit Den Haag komt er voor deze sector wat extra’s, bovenop TVL2. U ontvangt over uw verwachte omzetverlies (in geld) een toeslag van 2,8%. Bij het rekenvoorbeeld van hiervoor betekent dat dus een extra vergoeding van € 5.600. Effectief betekent dit voor de horeca een vergoeding van 15,3% van het verwachte omzetverlies, namelijk de helft van het vaste kostenpercentage van 25% plus 2,8%.

Ook extra ondersteuning voor de evenementenbranche
Ook de evenementenbranche kan rekenen op een extra steuntje in de rug. Die regeling moet echter nog worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat het zal gaan om een vast bedrag per bedrijf en dat als voorwaarde geldt dat u een beroep gedaan moet hebben op TVL1. We houden u op de hoogte.

Hoe zit het met starters?
U hebt alleen recht op TVL2 als u op 15 maart van dit jaar ingeschreven stond in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Stond u op 1 oktober 2019 nog niet ingeschreven in het handelsregister, dan geldt er een speciale regeling. Volg de aanwijzingen op de website om uw aanspraak op TVL2 te bepalen.

Hoe vraagt u TVL2 aan?
Aanvragen kunnen sinds 25 november worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het RVO. U kunt hier starten met uw aanvraag. Het TVL-loket sluit op 29 januari, ’s middags om 17 uur. U kunt dus de jaarwisseling afwachten om de aanvraag in te dienen met het juiste omzetverlies.

Voor het indienen van uw aanvraag hebt u Digid of eHerkenning nodig.

Wat gebeurt er volgend jaar?
In het nieuwe jaar zijn we nog niet verlost van het COVID-19-virus. De TVL-regeling zal daarom herhaald worden in het eerste en in het tweede kwartaal 2021. In het 4e kwartaal 2020 staat de regeling voor vrijwel alle ondernemers open. Dat zal in het nieuwe jaar naar verwachting niet het geval zijn. Verwacht wordt dat de regeling dan alleen open staat voor aangewezen sectoren, net zoals onder TVL1. Dat zijn de sectoren die het hardst door de beperkende maatregelingen van de overheid zijn getroffen.

Vers van de pers
Gisteren werd bekend dat de coalitiepartijen extra geld willen uittrekken voor de horeca, de cultuursector en de evenementenbranche. Voorwaarde voor deze steun zou een omzetverlies van meer dan 70% zijn. In dat geval volgt mogelijk een vergoeding van 85% van de vaste kosten (exclusief personeel). De details van deze plannen zijn nog niet bekend.

Ondersteuning voor de creatieve en culturele sector
Een enkele lezer onder u is beroepsmatig geïnteresseerd in de maatregelen die genomen worden om de creatieve en culturele sector, waaronder vrije theaterproducenten. Ook voor deze sector is eerder al extra ondersteuning aangekondigd. Recent is berichtgeving geweest over de uitwerking. Die leest u hier. Aanvragen lopen voor een deel gaan lopen via sectorfondsen.

MKB-Deals via uw gemeente
Het Ministerie van Economische Zaken heeft recent én afgelopen zomer met een flink aantal gemeenten zogenaamde MKB-Deals gesloten. De deelnemende gemeenten hebben voor hun stad of regio een programma ontworpen waarop een beroep gedaan kan worden. U vindt de recent afgesloten MKB-Deals hier en de Deals die eerder dit jaar al werden afgesloten hier.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, dan horen we u graag.

Team Tidak
​​​​​​​

Back To Top